Przejdź do treści
 1. Strona Główna
 2. Polityka prywatności

Polityka
prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie określa zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej pod adresem: https://www.lekarzdomowy24.pl, jak również wykorzystywania plików cookie lub innych podobnych technologii w związku z działaniem strony internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych W RAMACH PRZYCHODNI LEKARZ DOMOWY jest:


PRZYCHODNIA LEKARZ DOMOWY PIESZKO SPÓŁKA JAWNA
59-700 Kraśnik Dolny 47a
NIP: 6121680818


2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych:

2.1 Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: ido.ld@k2med.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2.2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: ido.ld@k2med.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:


 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przychodnia Lekarz Domowy Pieszko sp. j. z siedzibą w Bolesławcu (59-700) przy ul. Dolne Młyny 21A
 • Administrator w celu zapewnienia jak najlepszej jakości przetwarzania danych i ich ochrony powołał Inspektora Ochrony Danych, tj. dr Pawła Bojarskiego. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: ido.ld@k2med.eu.
 • Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane przez Administratora w celach zdrowotnych, w tym w szczególności w celu wykonywania badań oraz realizacji świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – dane Pacjentów są przetwarzane do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy w tym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego oraz leczenia
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku gdy przetwarzanie danych wymaga zebrania zgody, dotyczy to danych, które Pacjenci podają dobrowolnie we wnioskach lub formularza, takie jak np. adres e-mail, numer telefonu, dane osób do kontaktu
  • art. 6 ust. 1 lit c) w przypadku gdy przetwarzanie wynika z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa
 • W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem danych wskazanych na stronie www Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu z zainteresowaną osobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody wyrażonej poprzez przesłanie wiadomości)
 • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie administrator oraz podmioty upoważnione do tego odrębnymi przepisami prawa, z którymi Administrator podpisał wymagane przez RODO umowy powierzenia przetwarzania danych. Umożliwia to stałą kontrole Administratora nad danymi, które przekazali Państwo do administratora. Odbiorcami są:
  • Przychodnia „Lekarz Domowy” Pieszko Sp. j. z siedzibą w Kraśniku Dolnym 47A
  • Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy (w zakresie pełnienia usług ochrony i monitoringu u administratora)
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania. Okres ten może ulec przedłużeniu w związku z postepowaniem na podstawie prawa. W przypadku danych medycznych okres ten wynosić będzie min. 20 lat, w przypadku pozostałych danych będą one przetwarzane przez okres realizacji usługi i maksymalnie 6 lat po jej zakończeniu ze względu na uzasadniony interes administratora (ochronę przed ewentualnymi roszczeniami). W przypadku danych gromadzonych w związku z kontaktem dane będą przechowywane przez okres związany z celem kontaktu, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia realizacji celu.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 • Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) [przetwarzanie danych w celu realizacji interesu publicznego] lub f) [interes prawny administratora] RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. W przypadku danych związanych z dokumentacją medyczną podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym.
 • Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

2.1 Witryna https://www.lekarzdomowy24.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi witryny. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny. Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony. Witryna https://www.lekarzdomowy24.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. pliki tymczasowe - Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie
 2. funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login

2.2 W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej:

Uwaga! Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do witryny lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

2.3 Google Analytics Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Przychodnia „Lekarz Domowy” Pieszko spółka jawna informuje, że:

3.1 Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przychodnia „Lekarz Domowy” Pieszko spółka jawna z siedzibą w Kraśniku Dolnym 59-700 pod adresem Kraśnik Dolny 47A, zarejestrowana pod numerem KRS 0000572156 oraz posiadająca NIP 6121680818 (dalej zwany jako: Administrator)

3.2 Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Można się z nim skontaktować za pomocą adresu e-mail: ido@lekarz-boleslawiec.pl

3.3 Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi pacjentów Administratora, a także ochrony pracowników Administratora przed bezprawnymi groźbami, znieważeniami oraz bezpodstawnymi zarzutami oraz zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

3.4 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.5 Przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany poprzez krótki komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy, w celu odsłuchania całej informacji należy wybrać określoną w komunikacie cyfrę, oraz poprzez wgląd do jej treści na stronie internetowej.

3.6 Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące na numery telefonów Administratora.

3.7 Zarejestrowane nagraniem dane osobowe mogą zostać ujawnione organom i jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3.8 Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 2 tygodnie od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

3.9 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

3.10 W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

3.11 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.